MOsaic
ACCESSORIES

Product design

Là một dự án kết hợp cùng Laita design về sự đa dạng trong sử dụng vật liệu gạch mosaic vuông & trắng cơ bản.

Xem thêm về Laita tại: www.laitadesign.com

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh