STORAGE

District eight furniture desiGn

PRoduct Design

Những sản phẩm được thực hiện trong quá trình 2 năm làm việc tại District Eight

SEATING

TABLE

TROLLEY

© 2017 by Le Nguyen Phuong Anh